Geodezija i geoinformatika

DRŽAVNA PREMJER I KATASTAR NEPOKRETNOSTI
 • Premjer zemljišta u svrhu održavanja katastra nepokretnosti
 • Geodetski elaborati, parcelacije, snimanje objekata i etažne razrade…
INŽENJERSKA GEODEZIJA
 • Geodetska snimanja – izrada geodetskih podloga za potrebe prostornog uređenja i izgradnje
 • Iskolčenja i izrada elaborata iskolčenja
 • Izrada mikrotriangulacijskih mreža posebnih namjena
 • Precizna geodetska mjerenja u građevinarstvu i industriji
 • Praćenje pomaka i deformacija objekata
 • Izrada 3d modela i računanje kubatura
HIDROGRAFSKI PREMJER
 • Hidrografski premjer mora i vodotoka
 • Kontrola dubina luka, marina, vodotoka i kanala
 • Snimanje podvodnih koridora u svrhu projektovanja
 • Praćenje iskopa i nasipa pri izvođenju podmorskih radova
 • Izrada digitalnih i batimetrijskih modela
AEROFOTOGRAMETRIJA
KATASTAR PODZEMNIH INSTALACIJA
 • Premjer i izrada elaborata podzemnih instalacija
GRAĐEVINSKI I GEODETSKI NADZOR

Nadzor nad izgradnjom u visoko i niskogradnji.

GIS
 • Prikupljanje prostornih podataka